.quickedit{ display:none; }

Rabu, 04 Mei 2011

Dakwaan Dalam Alam Baka--Mira W Bab IX

JAKARTA1988

BABIX

"SAYApunyakesan,IbuYunisartidakinginterlibatbukankarenadiaistripejabat",kataFaridapadarekannya."Adayanglain.Sayamerasadiamenyembunyikansesuatu".
"Maksudmu",Sultantersenyumtipis"Diapunyaaffairdengangurunya?"
"Sikapnyasangatmisterius.DiasepertitidakinginaayangmengungkitmasalalunyadiSMA.KetikadiajadimuridSabdonoLesmono".
"Mungkindiamalupunyagurusebejatitu.Diakansekarangistripejabat.Tokohmasyarakat".
"Bukanmalahsebaliknya?Seharusnyadiamembantupenegakhukumyanghendakmelindungianakdidikdariguruyangsebejatitu".
"Gurujugamanusia,Da.Sekali-kalimerkadapatjugaberbuatsalah".
"Karenaitusayainginmengetahuimasalalunya.Sayaingintahumengapadiasamapaihatiberbuatdemikian.Padahalsayakenalbanyakguruyangbaik.Yangrelaberkorbandemianakdidiknya".
"Kantadisayasudahbilang.gurujugamanusia.Bisakhilaf".
"Ituyanginginsayaketahui.Diacumakhilafataudiamemangberbeda.kalaudiapunyakelainan,berbahayasekalimembiarkannyatetapjadiguru,kan?"
"Ida",Sultanmenatapnyadengansungguh-sungguh."Sudahlamasayamengagumimu.Kamugadisyanghebat.Tapijanganmencobauntukmenjaditerlaluhebat".
"Terlaluhebatkahmencobamelindungianak-anakyangtidakbersalahdarikekejamanperkosaan?"
"Sayatahukamumembenciperkosaansepertimembencibibitpenyakit.Kamumerasatidakadilkalaupemerkosahanyadihukumsekianbulan.Tapijangansampaiobsesimuitumengorbankanoranglain".
"Itubukanobsesi",bantahFaridategas."Sayamemanginginagarpemerkosadihukumseberat-beratnya.Yangsayaheran,justrukaumwanitayangsayabela,yangsetiapsaatpunyarisikountukmenjadikorbanperkosaan,tidakberadadipihaksaya".
"MaksudmuIbuYunisaryangterhormat?"
"MengapadiasepertimelindungiSabdonoLesmono?"
"Mungkindiamelindungidirinyasendiri".
"Kakaknyapunyaseoranganakperempuanyangbersekolahdisana.MemangmasihSD.TapitidaktakutkahdiabeberapatahunlaginasibLindaRamelanmenimpakeponakannyajuga?"
"Kira-kira,Da!SabdonoLesmonokanbukanseksmaniak!"meledaktawaSultan."Masasemuaanakperempuansatusekolahanmaudilahapsemua?"
"Tapikemungkinanituselaluadakalaudiasakit!"
"Kepalamuyangbisasakitkalaukamungototbegini!"
"Sayamemangtidakbisamenghilangkanpikiranitudarikepalasaya.Sayabingungmengapasemuaorangyangsayatemuisepertimelindungidia.Temansejawatnya,okelah.Tapibekasistrinya?Mengapaperempuanitujugatidakmaumengatakanmengapadiamintacerai?Sayabenar-benartidakmengerti.Pusing!"
"Sayatahucaramenghilangkannya",Sultantersenyumlembut."Sudahlamakamutidakbersantai.bagaimanakalauhariMinggubesoksayabawakamurekreasi?"
Faridamengangkatmukanyadaritumpukanberkasdihadapannya.MenengadahdanmenatapSultansepertibarudibangunkandaritiduryanglelap.
Sultanmengajaknyarekreasi?Apakahsemacamkencan?MasihmenaruhhatikahSultankepadanya?
HampirdisepanjangmasakuliahnyadifakultashukumSultanberusahamendekatinya.Tetapihubunganmerekatidakpernahlebihdekatdarihubunganduaorangsahabat.KarenaFaridatidakpernahmelayanihubunganyanglebihintim.
Faridamasihingatpertemuanmerekayangpertamasepuluhtahunyanglalu.Ketikadiapertamakalidatangkekampusuntukmengambilformulispendaftaran.

0 komentar:

Posting Komentar