.quickedit{ display:none; }

Jumat, 06 Mei 2011

Dakwaan Dalam Alam Baka--Mira W Bab XIII

JAKARTA1981

BABXIII

FARIDAkembalikeJakartadenganhatisakit.Dandiatidaklulusujian.Untukpertamakalinyasejaktingkatsatu.
Salahsatuujiannyayanggagaladalahmatakuliah yangdiasuholehPakHans.Dankegagalannyamembuatdosenheran.
"Adaapa,Ida?"tanyanyasambilmengawasimahasiswiyangtertundukdiamdihadapannyaitu."Belumpernahhasilmuseburukini.Danbukanpadapelajaransayasaja.TentamenPakAhmadjugakamugagal,kan?"
"IyaPak",sahutFaridalirih.
"Pastiadayangmemberatkanpikiranmu".
"Masalahpribadi,Pak".
"Orangtuamu?" 
"BUkan,Pak".
"Pacar?"
"Ah,"ParasFaridamemerah."Sayabelumpunyapacar,Pak".
"Betul?".Seuntaisenyummenggodabermaindibibirdosennya.Diam-diamFaridamengeluhdalamhati.Alangkahtampannyadia!Alangkahkerensenyumnya!"SayadengarSUltansudahlamanaksirkamu".
"Ah,itucumagosip,Pak!"cetusFaridaantarakagetdanmalu.
DarimanaPakHansmendengarberitasepertiitu?Wah,telingadosenrupanyasamatajamnyadengantelingamahasiswa!
"Masalahkeuangan?"desakPakHanssimpatik."Sayadengarkamutidakpernahmintauangdariorangtuamu">
"Bukan,Pak".
Darimanadiatahu?Mengapadiatahubegitubanyaktentangdiriku?Apalagiyangdiketahuinya?
"Usahajahitmu?SayadengardariEndanglanggananmumakinbanyaksampaidiatidakkebagiantempattidur.Penuhdenganbaju".
Faridatersenyumpahitmendengarselorohdosennya.Endangmemangkocak.Tapidiasahabatyangbaik.Rupanyadiayangseringmembocorkanrahasia.
"Usahamubolehmaju".sambungPakHansserius."Tapijangansampaimengganggukonsentrasibelajarmu.Prioritasutamamutetappadakuliah.Kalausedangmenghadapiujian,kamuharusmenyingkirkandulujahitanmu".
"Bukankarenajahitansayagagal,Pak".
"Dankamubelummaujugamengatakanmasalahmupadasaya?Sayatidakbisamenolongmukalautidaktahuapamasalahnya".
Diainginmenolongku,pikirFaridadengandadaberdebar-debar.MengapaPakHansbegitupenuhperhatian?Diamemangdosenpembimbingku.Tapibukanberartidiaharustahusemuapribadiku...
Dsenpembimbinghanyamembantumahasiswamenyelesaikanmasalahyangberkaitandenganakademis,Bukanyangmenyangkuthalpribadi.
"Jikamasalahpribadimumengganggukegiatanakademis,sayaharustahuapakesulitanmu",sambungPakHanstegas."Sayabersediamemberimuujianperbaikan.TapibagaimanadenganPakAhmad?"
"PakAhmadtidakmaumemberikanher,Pak.Karenanilaiujiansayajelek".
"Sayatahu.Tapikalausayatahumasalahmu,sayabisamintadispensasi".
Faridatidakmenjawab.Diabenar-benarbingung.Haruskahdiaberterusterang?Tapialangkahmalunyamenceritakanpersoalanpribadinya!Lebih-lebihkepadaPakHans!
"Kamubolehdatangkerumahsayakalaupikiranmusudahtenang.Ceritakanmasalhmu.Dansayabersediamemberikanujianperbaikan
"Rasanyasayamauistirahatdulu,Pak".

"Istirahat?"belalakPakHanskesal."Untukapa?Menekurimasalahmu?"
"WAktusayapulang,gurujahitsayamenawarkankerjasama,Pak.Diamemenangkantendermemasukkanpakaianwanitadisebuahtokoyangcukupbesar.Salahsatumodelyangterpilihhasildesainsaya,Pak".
"Jadikamumemutuskanuntukjadidesainer?"
"Hanyamengisiwaktu,Pak.Sambilmenenangkandiri".
"Sayatidaksetuju.Kamuharusjadisarjanahukum!"
"Itucita-citasaya,Pak.Tidakmungkinsayatinggalkan".
"Jadilupakanimpianmujadidesainer!"
"Mendesainbajuituhobisaya,Pak".
"Oke.Tapiminatutamamutetapdibidanghukum.Sayatidakmaukamukeenakanmendesainbajulalukuliahmuterbengkalai!"
Faridatidakmenjawab.Karenadiatidaktahubagaimanalagimembantahdosen.
"Besoksoresayatunggudirumah.Kamusudahharusmemutuskaningintetapjadisarjanahukumataudesainer!"
"Tapi,pak..."bantahFaridagugup.
"Sayatidakbisamembantukalaukamusendirimasihragu!"
SuaraPakHansbegitutegas.Faridajaditambahmengaguminya.Begituseharusnyalaki-laki.Tegas.Tidakbimbangsedikitpun.Dankarenatidakinginmengecewakandosenfavoritnya,esoksorenyaFaridamunculdirumahHansWalian,S.H.
Rumahdosennyatidaksemegahyangdisangkanya.Jauhdarikesanmewah.Padahaldiasarjanahukumterkenal.Istrinyajugafotomodelyangkondang.
Tetapibegitumasukkehalamannyasaja,Faridasudahmerasanyaman.Halamanyangasri,tanamanyangsegarterawat,kebersihanyangterjaga,membuatFaridamerasabetah.Rasanyatentramsekalidisini.Tenang.Damai.
Danseorangpembantulangsungmenyilakannyamasukbegitudiamengetukpintu.Diasempatterpakusesaat.Barangkalimenerka-nerkayangdatanginipengemisatautamu.
BaruketikaFaridamenyapanyadengansopandalambahasaIndonesiayangbaikdanbenar,diaburu-burumengubahsikapnya.
"Silahkandudukdidalam,Mbak",katanyasopan."Mauminumapa?"
Wah,ramahsekalipelayanya,pikirFaridageli.Jangan-jangandikiranyaakusalahseorangklienmajikannya.
"Airessaja",sahutFaridasambildudukdisofaempukdiruangtamu.Tatapannyamenyapulukisan-lukisanreproyangtergantungdidinding.
Pemilikrumahinipastiberseleratinggi,pikirFaridasambilmengagumilukisan-lukisanitu.Mudah-mudahanakubisabertemudenganistrinya...katateman-teman,diacantiksekali.
"Selamatsore",sapaPakHansramah.
Diamunculdaridalam.Masihmengenakanbajudancelanaolahraga.Peluhmasihbercucurandiwajahnya.bajunyayangbasahberkeringatmelekatdidadanyayangbidang.
"Sore,Pak".sahutFaridasambillekas-lekasberdiri.Dancepat-cepatpulamengusirkekagumandarimatanya.
Dalambalutanpakaianolahragayangmasihbasahberpeluh,PakHansjustrutampaklebihsportifdanmacho.Wajahnyayangmemerahsegarberpadudengantampilanotot-ototdankakinyayangbersembulan.MembuatFaridatambahmengaguminya.
"Sori,sayabelumsiap",katanyasambilmembukalengannyamenyilakanFaridadudukkembali."Sayamandisebentar.Mauminumapa?"
"Sudahmintaaires,Pak.Terimakasih.barupulangolahraga,Pak?"
"Tenis.Sayatinggalduluya?"
"Silahkan,Pak.Janganburu-buru.Sayatidakadakesibukanapa-apa".
"Masa?"PakHanstersenyumlebar."Langgananjahitmukabursemua?Adatetanggayangpasangtariflebihmurah?"
Faridaikuttersenyummenyambutkelakardosennya.
"Ibuada,pak?"tanyanyasopan.Sekadarbasa-basi.
"Belumpulang".
Faridasepertimendengarnadakesaldalamsuaranya.Tetapiburu-burudiusirnyaprasangkaitu.
IstripakHansmungkinsedangarisan.Sedangshopping.Sedang...Ah,peduliapa.Pokoknyadiasedangpergi.Bekasorangterkenalsepertidiapastipunyaseribusatumacamkesibukan.
Merekamemangbelumdikaruniaanakwalaupunsudahlimatahunmenikah.ItukataEndang.DiamemangPusatInformasiKampus.Daninfonyasembilanpuluhpersenbenar.Bisadipercaya.
"Maafmenunggu",tidakadasepuluhmenitkemudian,PakHanssudahmuncullagi.Kaliinidiamengenakankemejasantailenganpendekdancelanajins.Padahalkalaumengajar,diaselalutampilrapidengankemejalenganpanjangdancelanapantalon
"Oh,tidakapa-apa,Pak",sahutFaridagugup.Heran.KalaudidepanPakHans,mengapadialebihbanyakgugupnya?
"Nahsayaingindengarkabarbaik".
"sayasudahberpikirsemalaman,Pak".
"Sayatahujanganbilangkamutidakmaumelanjutkankuliah".
"Bapakmaumenolongsaya?"
"Memberimuujianperbaikan?"
"Sayaberjanjiakanbelajarbaik-baik".
"Bagus.Ituyangsayaharapkan.Sayayakinkaliinikamupastilulus".
"TapipakAhmadtidakmaumemberikanher,pak.Katabeliau,hasilsayajeleksekali".
"BiarsayayangbicaradenganPakAhmad".
Faridatertegunmengawasidosennya.Apakahdiatidaksalahdengar?PakHansmaumembantunya?MintatolongpadaPakAhmadagarmahasiswinyayangsatuinidiberiujianperbaikan?
"Betul...Bapakmau....meolongsaya?"
"Dengansatusyarat".
"Syarat?"Faridamenggagap.Matanyamenatapdosennyadenganbingung.Syaratapa?
"Sayaharustahuapamasalahmu".
SesaatFaridatidakmampumengucapkansepatahkatapun.Perlahan-lahandiamenundukkankepalanya.Menyembunyikanrasasakityangbersorotdimatanya.DanPakHansmelihatparasnyaberubahkemerah-merahan.
"Tunangansayamemutuskanhubungan,Pak".desahnyaperlahan.Meredamrasamalu.Matanyaterasapanas.
"Katanyakamubelumpunyapacar!"
"Memangbukanpacar,Pak.Kamidijodohkanorangtua".
"Mengapadiamemutuskanhubungan?KarenakamukuliahdiJakarta?Beluminginmenikahsebelumlulus?"
"Ituhanyaalasannya,Pak"/
"Diatertarikpadawanitalain?"
Faridamengangguksambilmenelanairmatanya.Diatidakinginmenangis.Tetapihatinyaterasapedihtersyarat.BukansedihkarenakehilanganMahmud.Tapikarenamerasaterhina.
"Karenawanitaitulebihcantik?"
"Karenasayacacat".
PakHansmerasahatinyatertikamnyeri.Diamerasaiba.Tapitidakdiperlihatkannya.Suaranyamasihseringanbiasa.
"Daridulupundiatahukamucacat".
"Duludiatidakbisamelihat".
"Butamaksudmu?"
"Diabarumemperolehkembalipenglihatannyamelaluioperasitransplantasikornea".
SekarangPakHanstidakdapatberpura-puralagi.Darahnyamendidih.
"Laki-lakisepertiituyangkamusesalikarenatidakjadimengawinimu?Seharusnyakamumalahbersyukurdiatidakjadisuamimu!Diatidakberhargasamasekali!Kamumencintainya?"
Faridamenggelenggetir.
"Kamidijodohkanorangtua".
"Kalaubegitukenapakamusedih?"
"Sayamerasaterhina".
"Karenaituujianmugagal".PakHansmenghelanapaspanjang."Stressberat".
"Bukanhanyasaya,Pak.Orangtuasayajugamendapatmalu.Ituyangmembuatsayasemakintertekan".
"Sayamengerti,Ida.Bebanmumemangberat.Sekarangjanganpikirkanapa-apalagi.Konsentrasisajapadapelajaranmu.Jikakamujadisarjanahukumyanghebatnanti,diaakanmenyesalkarenatidakmeraihkesempatanuntukmemilikiseorangistriyanghebat".
"Sayatidakinginjadiistriyanghebat,Pak",sahutFaridasederhanasekali."Sayahanyainginjadiperempuannormal".
Kata-kataitumenyentuhhatiPakHans.Membangkitkansensasiyanganehdihatinya.
Gadiscacatinitidakinginjadiperempuanyanghebat.Diahanyainginjadiperempuannormal.Bisamencintaidandicintaiseorangpriasecaranormal.Terlalumulukkahkeinginannya?
"Sayalaparsekali",cetusPakHanssetelahlamatermenung."Mungkinkarenahabisolahraga".
"Kalaubegitusayapamit,Pak".
"Pamit?"PakHanspura-puraterkejut."Maukemana?"
"Pulang".Kemanalagi,pikirFaridaheran.
"Tidakmaumenemanisayamakan?"
"Terimakasih,Pak",Faridamenyembunyikanperasaankagetnya."Sayatidakmaumerepotkan".
"Merepotkansiapa?"PakHanstersenyumtipis."SayamengajakmumenemanisayamakansatePakKUmis".


***


PakHanstidakmenukarbajunyalagi.Diahanyamemakaisepatusandal.Danmakandengansantaidipinggirjalan.
Melihatcaramakannyayangbegitulahapdanrileks,kerikuhanFaridaberangsurmenghilang.
"Nambahlagi?"tanyaPakHanssambilmemesanseporsisatelagi.
"Cukup,Pak.Terimakasih.Bapakseringmakandisini?"
"Tidakpernahlagisejakmenikah".
"Ibutidaksukasate?"
"Suka.Cumatidakmaunongkrongdipinggirjalanbegini".
"Banyakdebuya,Pak",komentarFaridadenganperasaantidakenak."Kanbanyakmobillewat".
"Banyakwartawan",sahutPAkHansdatar"Kanselebriti.Takutmasukkoran".
Mengapanadasuaranyabegitudingin,pikirFaridabingung.Seharusnyakandiabangga.
"Ibucantikya,Pak".Faridamencobamengalihkantopik
"Tidaksecantikdulu",sahutPakHanssambilmelahapsatenya.
"Ah,pastimasihcantik.Ibukanfotomodelterkenal.SekarangIbumasihmeneruskankariernya,Pak?"
"Masih.Tapitawarantidaksebanyakdululagi".
ItukahyangmembuatPakHanstidaksenang?Istrinyamasihmenitikarierwalausudahmenikah?Karenaitukahdiajarangdirumah?
"MungkinIbusengajamembatasidiri".
"Ituyangsayainginkan.Sayainginistrisayalebihbanyakdirumah.Tapidiamalahlebihbanyakdiluarwalaupuntidakadayangdikerjakan".
Faridatertegunlagi.Rupanyarumahtanggadosenfavoritnyainisedangmemasukitahapyangberbahaya.Dandiatidakinginberadaditengah-tengah.Tetapi...siapayangkhawatirataskehadirannya?Diacumagadisbuntungyangtidakpatutdicurigai!Bukansainganfotomodelterkenalyangcantikjelita!
"Tambahlontong?"tanyaPakHansketikamelihatmahasiswinyatertegunbengong."Ataukamulebihsukanasi?"
"Kenyang,Pak.Belumjpernahsayamakansebanyakini".
"Betul?Biasanyakamutidakdoyanmakan?Makanyakurus".
Faridamasihtersenyum
"Kalaukamululusnanti,sayaajakkamumakandisinilagi".
SekalilagiFaridatertegun.

0 komentar:

Posting Komentar